Diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune. Revista Universul Juridic

Contractele opționale sunt ... tipuri, concepte și caracteristici - Comercial - 2021

Share by Mail Diferența dintre promisiune și pact de opțiune Negocierile între partenerii de afaceri nu se finalizează întotdeauna prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare; uneori, rezultatul negocierii este o promisiune de contract, un antecontract de vânzare-cumpărare.

diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune

Prin antecontractul de vânzare-cumpărare se stabileşte obiectul vânzării, preţul bunului a cărui proprietate se va transmite, termenul până la care se va încheia tranzacţia, precum şi alte clauze considerate de părţi a fi de esenţa contractului pe care îl vor încheia în viitor. Reglementând partea generală a obligațiilor, respectiv ce a izvoarelor obligaționale Cartea a V-a Titlul IIîn cuprinsul capitolului I, referitoare la Contract, Noul Cod Civil, cuprinde dispoziții relative atât la pactul de opțiune, definit ca fiind, acea convenție prin care una dintre ele rămâne legată de propria declaraţie de voinţă, iar cealaltă să o poată accepta sau refuza, acea declaraţie se consideră o ofertă irevocabilă şi produce efectele prevăzute la art.

diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune

Cât privește promisiunea de a contracta, după cum obligația de a încheia contractul în viitor a face este asumată numai de una dintre părțile contractate, ori, deopotrivă de cele două, suntem în prezența fie a unei promisiuni unilaterale de a contracta, fie, în cazul celei din urmă, în cazul unei promisiuni bilaterale sinalagmatice de a contracta.

Cât privește promisiunea unilaterală de  a contracta, aceasta  naște în sarcina promitentului obligația de a încheia în viitor contractul, așa încât, în cazul în care, beneficiarul promisiunii se va hotărî a încheia contractul, promitentul, va fi ținut să-și manifeste consimțământul la încheierea contractului subsecvent, iar în caz de refuz, obligația acestuia fiind susceptibilă de executare silita indirectăcaz în care, instanța suplinind consimțământul acestuia, va pronunța o hotărâre care să țină loc de contract.

Putem califica actul ca având natura juridică a unui antecontract, respectiv o convenție prin care una dintre părți se obligă să încheie în viitor un contract al cărui conținut esențial este determinat, fiind o convenție prealabilă, diferită de cea previzionată.

diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune

Deosebit de acesta, în cazul încheierii unui pact de opțiune, promitentul nu se mai angajează a încheia în viitor contractul a face ci, deja, în mod actual și anticipat, acesta își manifestă consimțământul la încheierea contractului subsecvent, astfel încât, la data la care, și beneficiarul va opta pentru încheierea acestuia, o dată cu manifestarea propriei voințe, realizându-se ipso jure acordul de voință, contractul fiind considerat încheiat.

Diferențele dintre promisiunea de a contracta și pactul de opțiune În cazul promisiunii de a contracta, în cadrul modalității în care se va încheia contractul subsecvent respectiv, este necesar ca ambele părți să își manifeste consimțământul pentru încheierea acestui act, pe când în cazul pactului de opțiune, contractul se încheie, prin simpla manifestare de voință a beneficiarului, caz în care se realizează acordul de voință.

diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune

Iar, pe de altă parte, forma pe care trebuie să o îmbrace un astfel de act, în cazul pactului de opțiune, legiuitorul a reglementat forma actului ca fiind cerută de lege pentru contractul pe care părţile urmăresc să îl încheie art. Conform  art.

diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune

De asemenea, la alin. Tot astfel, reglementând promisiunea de vânzare şi promisiunea de cumpărare, Noul Cod Civil prevede la art.

diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune

Iar, dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni, de la diferențele dintre o opțiune și un contract de opțiune la care contractul trebuia încheiat.

Asevedeași